Karjalan kielen ja kulttuurin elvytyshanke käynnistetty

Karjalan Kielen Seura on käynnistänyt maaliskuun 2018 alussa karjalan kielen ja kulttuurin elvytysohjelman. Hanke toteutetaan eduskunnan myöntämän määrärahan turvin.

Vuoden 2018 hankkeessa on runsaasti toimintaa eri puolilla Suomea. Vuoden tärkein projekti on karjalan kielen kouluopetuksen käynnistäminen sekä opetuksen kehittäminen nykyajan vaatimusten mukaiseksi. Kouluopetuksessa käytetään paikallisten opettajien lisäksi myös etäopetusta ja kiertäviä opettajia. Nämä voivat opettaa koulujen lisäksi myös kotona, iltapäiväkerhoissa ja vapaa-ajan kerhoissa.

Kouluopetuksen lisäksi seura tukee lasten kielenoppimista monilla muillakin keinoin. Mikäli alueella ei asu riittävästi karjalaisperheitä opetusryhmän perustamiseksi, perheiden lapsille pyritään järjestämään koti- tai etäopetusta. Seuran tavoitteena on perustaa karjalan kielen ja kulttuurin opetusryhmiä myös päiväkoteihin. Vanhemmat ja paikallisyhdistykset voivat itsekin järjestää iltaisin tai lauantaisin toimivia kielikerhoja ja muskareita. Paikalliskirjastojen tiloissa toimivien lukumentorien satutunteja saavat tulla kuulemaan niin nuoret kuin vanhatkin. Lukumentoritoiminnan voi kuka tahansa laittaa alulle omassa kotikunnassaan, mutta seurakin auttaa mielellään toiminnan käynnistämisessä.

Karjalan Kielen Seura tukee myös aikuisten kielenoppimista monin tavoin. Tavoitteena on luoda lisää karjalan kielen kerhoja esimerkiksi ortodoksisen seurakunnan yhteyteen. Seura auttaa myös paikallisia karjalaisyhdistyksiä aikuisten kerhojen organisoinnissa. Kielitaitoisia ja aloittelevia kielenpuhujia yhdistetään niin sanottujen mestari–kisälli-parien avulla. Vanhimpia seniorikarjalaisiakaan ei ole unohdettu, sillä hoitolaitoksiin perustetaan omia keskustelukerhoja. Erilaiset taidevierailut piristävät seniorikarjalaisten arkea laitoksissa ja kodeissa. Vireillä on myös ystävätoimintaa eri karjalaissukupolvien välille. Karjalaislapset ja -seniorit saavat kohdata toisiaan muun muassa Buaban perti -tapahtumissa.

Elvytystoimintaa varten tuotetaan monenlaisia julkaisuja erityisesti ortodoksisten seurakuntien jäsenten käyttöön, onhan suurin osa ortodoksisen kirkon jäsenistä identiteetiltään karjalaisia. Luvassa on monia tietokirjoja, karjalankielistä kaunokirjallisuutta, äänikirjoja, uusia Muumi-kirjoja sekä peruskoulun karjalan kielen oppikirjan tehtäväosio. Seura julkaisee ohjeita ja vinkkejä kielenelvytykseen sekä verkossa että painettuina kirjasina. Omat tukimateriaalinsa tulevat saamaan niin karjalaisperheet, paikallisseurat ja -kerhot kuin karjalan kielen opettajatkin. Sähköiset materiaalit kuten ohjevihot ja uudet oppimateriaalit julkaistaan seuran uudessa avoimessa verkkokirjastossa, jonka osoite on www.karjal.fi/avoinkirjasto.

Seura tuottaa kirjallisuuden lisäksi muutakin nykyaikaista, karjalaisten taiteilijoiden tekemää taidetta. Valmistumassa on muun muassa monitaiteellinen levytysprojekti Runoloi. Luvassa on myös karjalaista sarjakuvataidetta, videoita ja kulttuuritapahtumia. Nurmeksen Bomban karjalaiskylän Solovei (Satakieli) -keskuksen toiminta käynnistyy keväällä 2018. Keskuksessa järjestetään karjalan kielen ja kulttuurin opetusta aikuisille sekä monipuolista karjalaista taidetoimintaa.

Projektin tärkeimpiä tehtäviä on tiedotustoiminnan tehostaminen karjalaisten keskuudessa sekä suureen yleisöön päin. Seura pyrkii tavoittamaan myös uusia kohderyhmiä kuten karjalaisjärjestöjen ja seurakuntien toiminnan ulkopuolella olevia karjalaisia sekä maahanmuuttajakarjalaisia.

Hankkeessa työskentelee yksi kokopäiväinen työntekijä, koordinaattori Heini Karjalainen. Hanke työllistää nyt ja tulevaisuudessa myös freelancereita, esimerkiksi opiskelijoita sekä jo valmistuneita opettajia ja tutkijoita. Karjalan kielen ja kulttuurin elvytys vaatii kuitenkin toteutuakseen karjalaisyhteisön omaa aktiivisuutta sekä lukuisten vapaaehtoisten työtä ja ponnistuksia. Karjalan Kielen Seura kutsuukin hankkeeseen lämpimästi tervetulleeksi kielestä ja sen elvytyksestä innostuneet karjalaisseurojen jäsenet, karjalaisperheet, kansalaisopistojen ja yliopistojen opiskelijat, opettajat, tutkijat, poliitikot, kuntapäättäjät sekä kaikki, joiden sydän sykkii karjalaksi!

Otamme mielellämme vastaan hyviä kielenelvytykseen liittyviä ideoita. Yhteyttä voi ottaa joko projektin koordinaattori Heini Karjalaiseen tai seuran sihteeri Pertti Lampeen.
Yhteystiedot:
Koordinaattori Heini Karjalainen: puh. 044 989 9544, s-posti heini.karjalainen@karjal.fi
Karjalan Kielen Seuran sihteeri Pertti Lampi: puh. 0400 246 266, s-posti pertti.lampi@gmail.com

Karjalan kielen opetus jatkuu Itä-Suomen yliopistossa

Karjalan kieltä ja kulttuuria opetetaan Itä-Suomen yliopistossa Joensuussa nyt jo kymmenettä vuotta. Karjalan kieli on omana oppiaineenaan ainoastaan Itä-Suomen yliopistossa, ja yliopisto onkin tiedostanut karjalan kielen voimavaraksi, joka tuo näkyvyyttä ja omaleimaisuutta koko yliopistolle.

Tänä keväänä on vahvistettu oppiaineen uusi opetussuunnitelma kolmeksi vuodeksi eteenpäin. Karjalan opetusohjelma on kokenut joitakin muutoksia, mutta säilyy entiseen tapaan monipuolisena. Suuri muutos koko yliopiston opintorakenteessa on opintojen jaksottuminen erillisiksi kandidaatti- ja maisteriohjelmiksi.

Karjalan kieli ja kulttuuri on vapaa sivuaine, jota voivat opiskella kaikki Itä-Suomen yliopiston opiskelijat. Oppiaine avaa karjalan kieleen monipuolisen kielitieteellisen näkökulman, jota kunkin opiskelijan oma aineyhdistelmä täydentää (esim. suomen tai venäjän kieli tai ortodoksinen teologia). Yliopisto-opinnot tarjoavat myös näköaloja ja ymmärrystä karjalan eri kielimuotoihin, niiden taustaan ja keskinäisiin suhteisiin. Yhden karjalan variantin opiskelu antaa valmiudet muidenkin karjalan varianttien hallintaan ja ymmärtämiseen.

Karjalan opetuksen kulmakivenä ovat kielitaitokurssit, joita järjestetään edelleen niin livvinkarjalasta kuin vienankarjalastakin (peruskurssi, jatkokurssi ja keskustelukurssi). Uutena opetusohjelmaan on lisätty eteläkarjalan peruskurssi, jonka on suunniteltu toteutuvan tulevan kolmivuotiskauden aikana. Kieliopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle käytännön suullinen ja kirjallinen kielitaito sekä karjalan kielen peruskieliopin tuntemus. Kielitaitokurssien opettajat ovat syntyperäisiä karjalan kielen puhujia.

Kieliopintoihin kuuluvat myös karjalan kielen lukupiiri, jossa perehdytään tekstien kautta karjalan eri kielimuotoihin, sekä suuren suosion saanut karjalan käännösseminaari, joka on järjestetty ulkopuolisen rahoituksen turvin ja johon pääsy on ollut avoin muillekin kuin yliopiston opiskelijoille.

Karjalan kielen ja kulttuurin oppiaineessa on perusopintojen, aineopintojen ja syventävien opintojen kokonaisuudet. Perusopinnot painottuvat käytännön kieliopintoihin ja kielitaidon kehittämiseen, kun taas aine- ja syventävissä opinnoissa keskitytään kielen syventävään, teoreettisempaan tarkasteluun.

Kieliopinnoissa käsitellään myös karjalan kielen historiaa ja sen eri murteita, kirjakielten kehitystä, karjalan kielen asemaa suomen läheisimpänä sukukielenä ja toisaalta sen saamaa voimakasta kontaktivaikutusta niin venäjästä kuin suomestakin. Lisäksi karjalanopiskelijoille annetaan perustiedot vähemmistökielten asemaan liittyvistä kysymyksistä sekä kielen elvyttämisestä. Etenkin aine- ja syventävissä opinnoissa on runsaasti valinnaisia kursseja ja opintojaksoja, joista opiskelija voi koostaa mieleisensä kokonaisuuden.

Oppiaineeseen kuuluu myös karjalaisen kulttuurin opintoja, joissa tarkastellaan mm. karjalaista suullista perinnettä, kansanmusiikkia ja karjalankielistä kirjallisuutta samoin kuin yleisemmin karjalaisten asemaa idän ja lännen raja-alueella. Kulttuurin käsittely kattaa niin perinteisen karjalaisen kulttuurin kuin nykypäivän karjalaisuudenkin.

Lukuvuosien 2018–2021 opetusohjelmassa ovat mukana seuraavat karjalan kielimuodot: vienankarjala, livvinkarjala (eli aunuksenkarjala) ja eteläkarjala (ja vielä erikseen eteläkarjalaan kuuluva tverinkarjala sekä karjalan läheinen sukukieli lyydi).

Kielennimitystä karjala tai karjalan kieli käytetään niin oppiaineen nimessä (karjalan kieli ja kulttuuri) kuin opintojaksojenkin nimissä: näitä ovat esim. ”Johdatus karjalan kieleen ja kulttuuriin”, ”Karjalan kielen murteet”, ”Karjala ja venäjä” tai ”Karjala itämerensuomalaisena kielenä”. Itä-Suomen yliopistossa karjalalla tai karjalan kielellä tarkoitetaan kootusti ja yhdessä kaikkia edellä mainittuja karjalaisia kielimuotoja, siis vienan-, etelä- ja livvinkarjalaa, mikä noudattaa alan tutkimuksessa vakiintunutta nimityskäytäntöä. Nimitystä varsinaiskarjala ei käytetä uudessa opetusohjelmassa opintojaksojen nimissä, mutta opetuksessa sillä tarkoitetaan totuttuun tapaan vienan- ja eteläkarjalaa yhdessä.

Karjalan kielen tutkimus ja opetus voivat vaikuttaa karjalan kielen asemaan, sen säilymiseen ja sen kirjakielten asemaan tulevaisuudessa. Karjalan yliopisto-opetus tuottaakin karjalan kielen asiantuntijoita, jotka ovat päteviä ja motivoituneita toimimaan karjalan kielen hyväksi, esim. opettajia karjalan kielen kursseille sekä oppimateriaalien laatijoita ja kielikysymyksissä aktiivisia, kantaa ottavia yhteiskunnallisia toimijoita. Karjalan opiskelu yliopistossa antaa opiskeluikäiselle sukupolvelle erinomaisen mahdollisuuden perehtyä syvällisesti karjalan kielimuotoihin ja karjalaisuuteen sekä uhanalaisten kielten tilanteeseen ja niiden elvytykseen.

Vesa Koivisto
Kirjoittaja on karjalan kielen ja kulttuurin professori Itä-Suomen yliopistossa.

Tule mukaan elvytystyöhön!


Karjalaisessa kansanrunoudessa Väinämöine lähti hakemaan jo tuonilmaisiin siirtyneeltä tietäjä Vibuiselta kolmea puuttuvaa sanaa, joita hän tarvitsi veneen veistossa. Vibuisen tarinan oivallinen opetus on se, että viisaus ja osaaminen olisi aina siirrettävä sukupolvelta toiselle. Jos nuo kolme sanaa puuttuvat, uusien sukupolvien elämä on köyhää ja oma kulttuuri kuihtuu vähitellen pois.

Nykypäivänä ajatus kolmesta puuttuvasta sanasta tarkoittaa etenkin karjalan kielen taitoa. Vain kielen osaaminen ja sen käyttäminen avaavat portin rikkaaseen karjalaiseen perinteeseen, sen pohjalta syntyneeseen uuteen taiteeseen ja kulttuuriin sekä tulevaisuuden karjalaiseen sivistykseen.

Ota siis oma karjalan kieli jokapäiväiseen käyttöön! Jos et vielä osaa karjalaa, ala opiskella sitä!  Opetusta on saatavilla ympäri maata.

Karjalan Kielen Seura on käynnistänyt eduskunnan myöntämän määrärahan turvin karjalan kielen ja kulttuurin elvytysohjelman. Vuoden 2018 hankkeessa on runsaasti toimintaa eri paikkakunnilla.  Jokainen karjalainen ja myös karjalaisen kulttuurin ystävä voi omalla tavallaan auttaa tässä ponnistuksessa.

Tule mukaan elvytystyöhön! Jokaiselle löytyy tehtävää. Tätä työtä ei kukaan muu tee puolestamme, vaan meidän karjalaisten on hoidettava se ihan itse!